فهرست بستن

جنگلداری

انجام تحقیق دانشجویی جنگلداری

انجام تحقیق دانشجویی جنگلداری نیازمند دانش و تجربه در این زمینه می باشد.

گروه تحقیقاتی آسان ریسرچ با همکاری با کارشناسان مجرب گروه کشاورزی و منابع طبیعی سفارش تحقیقات دانشجویی جنگلداری در گرایش های زیر را می پذیرد:

جنگلداری

جنگلداری و اکولوژی جنگل

مهندسی جنگل

مسائل اقتصادی اجتماعی جنگل

مهندسی آسیب شناسی جنگل

برای سفارش روی لینک زیر کلیک کنید:

سفارش تحقیق جنگلداری