فهرست بستن

پزشکی

انجام تحقیق دانشجویی علوم پزشکی مستلزم تجربه دانش و مهارت کافی می باشد.

که کارشناسان گروه علوم پزشکی مجموعه آسان ریسرچ با سال ها تجربه و ارائه پروژه های موفق در این زمینه آماده انجام پروژه های تحقیقاتی می باشند.

در حال حاضر انجام تحقیقات دانشجویی پزشکی در گرایش های زیر پذیرفته می شود:

آموزش بهداشت
آمار زیستی
آموزش پزشکی
اپیدمیولوژی
انگل شناسی پزشکی
ایمنی شناسی پزشکی
اعضای مصنوعی و وسائل کمکی
اقتصاد بهداشت
ارگونومی
انفورماتیک پزشکی
ارزیابی فناوری سلامت
بینایی سنجی
بهداشت و ایمنی مواد غذایی
بیوشیمی بالینی
پرستاری (داخلی – جراحی)
پرستاری سلامت جامعه
پرستاری کودکان
روان پرستاری
پرستاری مراقبتهای ویژه نوزادان
پرستاری سالمندی
پرستاری مراقبتهای ویژه
فناوری تصویر برداری
پزشکی
تکنولوژی گردش خون (پرفیوژن)
میکروب شناسی پزشکی
هماتولوژی
ژنتیک انسانی
علوم و صنایع غذایی گرایش
کنترل کیفی و بهداشتی
زیست فناوری پزشکی
رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی
میکروب شناسی مواد غذایی
قارچ شناسی پزشکی
سلامت سالمندی
شنوایی شناسی
علوم تشریحی
علوم تغذیه
ویروس شناسی پزشکی
علوم بهداشتی در تغذیه
فیزیک پزشکی
فیزیولوژی
فیزیوتراپی
فیزیوتراپی ورزشی
مهندسی بهداشت محیط
کار درمانی
کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
گفتار درمانی
فناوری اطلاعات سلامت
حشره شناسی پزشکی
و مبارزه با ناقلین
مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
مهندسی پزشکی (زیست مواد)
مامایی
مشاوره در مامایی
مددکاری اجتماعی
مدیریت توانبخشی
مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)
مهندسی بهداشت حرفه ای
پرستاری نظامی
نانوتکنولوژی پزشکی
سم شناسی

برای انجام تحقیق دانشجویی علوم پزشکی روی لینک زیر کلیک کنید

سفارش تحقیق گرایش های علوم پزشکی