کشاورزی و منابع طبیعی

انجام تحقیق دانشجویی کشاورزی و منابع طبیعی مستلزم تجربه دانش و مهارت کافی می باشد.

که کارشناسان گروه کشاورزی و منابع طبیعی مجموعه آسان ریسرچ با سال ها تجربه و ارائه پروژه های موفق در این زمینه آماده انجام پروژه های تحقیقاتی می باشند.

در حال حاضر انجام تحقیقات دانشجویی کشاورزی و منابع طبیعی در گرایش های زیر پذیرفته می شود:

گیاه پزشکی
اقتصاد کشاورزی با گرایش های سیاست و توسعه کشاورزی – اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی – اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست – بازاریابی محصولات کشاورزی
علوم و صنایع غذایی با گرایش های مهندسی صنایع غذایی، زیست فناوری مواد غذایی، علوم مواد غذایی و فناوری مواد غذایی
مهندسی کشاورزی – آب با گرایش های مهندسی کشاورزی – آبیاری و زهکشی / مهندسی کشاورزی – سازه های آبی / مهندسی کشاورزی – مهندسی منابع آب

جنگلداری با گرایش های جنگلداری – جنگلداری و اکولوژی جنگل – مهندسی جنگل – مسائل اقتصادی اجتماعی جنگل – مهندسی آسیب شناسی جنگل
مهندسی مکانیک بیوسیستم با گرایش های انرژی های تجدید پذیر، طراحی و ساخت، فناوری پس از برداشت
شیلات با گرایش های مهندسی منابع طبیعی – تکثیر و پرورش آبزیان / مهندسی منابع طبیعی – بوم شناسی آبزیان شیلاتی / مهندسی منابع طبیعی – فراوری محصولات شیلاتی / مهندسی منابع طبیعی – صید و بهره برداری آبزیان
مهندسی کشاورزی – مکانیزاسیون کشاورزی

برای سفارش تحقیق گرایش های کشاورزی و منابع طبیعی روی لینک زیر کلیک کنید

سفارش تحقیق کشاورزی و منابع طبیعی